Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van kwekerij RANA v.o.f., hierna te noemen RANA. In geval van tegenstrijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van RANA, tenzij RANA de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast uitdrukkelijke ontkenning van de toepasselijkheid van de eigen voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met RANA erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging.

 • Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 • Een overeenkomst met RANA komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van RANA-zijde.
 • Bij gebreke van een mondelinge en/of schriftelijke bevestiging van de zijde van de koper, komt de overeenkomst toch tot stand na een tijdsverloop van 14 dagen.
 • Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

Artikel 2. Prijzen.
Indien tussen de data van de aanbieding en de koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, een prijsstijging van de aangeboden en verkochte goederen mocht optreden door stijging van productiekosten, in- en uitvoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, dan is verkoper bevoegd deze door te berekenen. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld zijn alle prijzen inclusief B.T.W.

Artikel 3. Levertijd en levering.

 • De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk benaderd, doch kan alleen beschouwd worden als streefdatum/-periode.
 • Indien verkoper door overmacht verhinderd is op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat de verkoper hiervoor schadeplichtig zal zijn.
 • De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de geschatte levertijd. De overschrijding van de levertijd is geen reden tot het annuleren en/of weigeren van ontvangst en betaling van de bestelde goederen.
 • De te leveren goederen reizen voor rekening en risico van de koper.
 • Terrariums worden door verkoper niet per normale besteldienst verstuurd, maar dienen te worden afgehaald en/of tegen een overeen te komen prijs te worden bezorgd.
 • Levende dieren worden alleen onder strikte voorwaarden per besteldienst verstuurd, waarover vooraf tussen verkopen en koper wordt overlegd.
 • Verzendkosten zijn de geldende tarieven van de Nederlandse besteldienst voor binnenland en buitenland, inclusief een kleine vergoeding voor de verpakking, welke niet kan worden geretourneerd.
 • Retourzendingen worden zonder overleg vooraf niet geaccepteerd en kunnen alleen gefrankeerd worden geretourneerd.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid.
Het eigendom van de door verkoper geleverde goederen verblijft bij de verkoper, totdat de koper al zijn verplichtingen is nagekomen, welke voortvloeien uit eerdere of latere met de verkoper gesloten overeenkomsten van welke aard ook.


Artikel 5. Betalingen.

Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingen contant bij levering te worden voldaan, of voor de datum van levering te worden overgemaakt op postbankrekening nummer 5974574 ten name van Kwekerij RANA, Huskensweg 90, 6412 SJ Heerlen. Bij speciale bestellingen (zoals bijvoorbeeld bij afwijkende maten van terrariums), dient 50.0 % van de overgekomen prijs vooraf te worden voldaan, alvorens met de productie en/of overige werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 6. Maatvoering.
In de gewenste maten van de terrariums kunnen geringe afwijkingen voorkomen. Indien maten voor de kopers van groot belang zijn, dient de koper vooraf overleg te plegen met de verkoper.

Artikel 7. Ruilen.
Ruilen van goederen en/of levende dieren is alleen mogelijk nadat overleg is geweest met de verkoper en dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering. Ruilen van speciale bestellingen van terrariums en dieren is niet mogelijk. De ongebruikte producten dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd, waarbij de verzendkosten voor rekening van de koper zijn.

Artikel 8. Toepasselijk recht/geschillen.

 • Alle overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.
 • Eventuele geschillen tussen koper en verkopers zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper.
 • Kopers hebben echter wel het recht binnen een maand nadat de verkoper zich op dit beding heeft beroepen, een volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


Artikel 9. Deponering van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuid Limburg te Maastricht. Op verzoek wordt door kwekerij RANA aan belanghebbenden een exemplaar kosteloos toegezonden.

Gedaan te Heerlen, 1 september 2001.